درماندکترای روانشناسی


روانپزشك (متخصص اعصاب و روان)


دکتری روان‌شناسی

نسترن سجادی


کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینیدانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی


دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی


کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی