شما در حال دريافت خدمات روان شناختي در مركز مشاوره ما هستيد. از آنجا كه مشتاق ارائه بهترين خدمات ممكن به شما هستيم، علاقه منديم شما مراجعان عزيز ما را در چگونگي ارائه خدمات بهتر ياري كنيد. خواهشمنديم با در نظر گرفتن تجربه شخصي تان در جلساتي كه در اينجا داشته ايد، هريك از عبارت هاي زير را بخوانيد و با انتخاب يكي از گزينه ها نظر خود را درباره آن بيان كنيد.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
تصویر کپچا