با وجود اقبال عمومی و تخصصی به رویکردهای نوین روان‌پویشی، به خصوص روش درمانی ISTDP، کمبود تلاش‌های جدی و منسجم در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط احساس می‌شود.
تعدادی از روان‌شناسان و روان‌درمانگران علاقه‌مند به این حوزه بر آن شدیم تا با تشکیل گروهی به سرپرستی  دکتر مهدی‌رضا سرافراز  بستری مناسب جهت فعالیت‌های آموزشی، درمانی و پژوهشی در حوزه رویکردهای روان‌پویشی فراهم آوریم.

اغراق نیست اگر بگوییم پیچیده‌ترین، لطیف‌ترین و حساس‌ترین پدیده این جهان، روان آدمی است؛ و درمان‌گری و روان‌شناسی پرداختن علمی و دقیق به این پدیده است.
 
ما در پایگاه روان‌پویشی ایران و کلینیک آگاه فضایی را فراهم کرده‌ایم تا درمان، آموزش و پژوهش در این حوزه را دقیق و علمی پیگیری کنیم و با تشکیل هسته‌ای از نخبگان و علاقه‌مندان، خدمات روان‌درمانی عمومی و خدمات علمی تخصصی را ارائه نماییم.