شفقت خود

در جامعه فوق العاده رقابت جوی امروز، متوسط بودن امری پذیرفتنی نیست. فرد باید برجسته و بالاتر از میانگین باشد تا احساس ارزشمندی کند و این غیر ممکن است که همه افراد در یک زمان بالاتر از میانگین باشند. این یعنی افراد تمایل دارند که در ارزیابی هایشان از خود اغراق کنند تا در مقایسه […]