اهداف اصلی مرحله فشار در CDS

1. تحریک و ایجاد اضطراب ناهشیار در انتقال. در پی مرحله فشار، اضطراب به عنوان اولین نشانه از ناهشیار بروز می‌یابد. اضطراب ناهشیار برای درمانگر در سراسر فرایند درمان، یک راهنما است.
2. تحریک و تشدید احساسات متعارض انتقالی
3. تحریک و تشدید مقاومت
4. متبلور ساختن درجاتی از مقاومت در انتقال. به این معنا که تمام دفاع‌های کاراکتر را به سمت درمانگر متمایل کنیم.
5. افزایش احساسات انتقالی درنهایت منجر به افزایش پیمان درمانی ناهشیار می‌شود.

بیشتر بخوانید

تکنیک استاندارد دوانلو برای بازگشایی ناهشیار

تکنیک استاندارد من(دوانلو) برای رسیدگی به مقاومت و بازگشایی ناهشیار به این صورت است:

  • شناسایی و روشن سازی سریع دفاع های بیمار در انتقال
  • فشار برای تجربه تکانه/ احساسات، که منجر به تشدید مقاومت می شود
بیشتر بخوانید