همدلی: کوهات؛ نگاهی متفاوت به مفهومی کلیشه ای

عموما در حوزه ی روان شناسی به تجربه ی درکِ افکار، احساسات و شرایط فرد از دید خود او، همدلی گفته می شود. در بافت اجتماعی، همدلی موجبات پرداختن به امور نوع دوستانه و اقدامات مشفقانه را فراهم می آورد و ارتباط افراد را با یکدیگر تسهیل می کند. این مفهوم در فضای درمانی هم کاربرد دارد و در رویکردهایی چون رویکرد شناختی – رفتاری در قالب انعکاس احساس مورد بحث قرار می گیرد. انعکاس احساس به این معنی است که مثلا درمانگر احساس ِغم بیماری را که در مورد از دست دادن فرزندش صحبت می کند، به صورت عباراتی مثل «شرایط سختی داشته اید و به نظر غمگین می رسید» بازتاب می دهد. به عبارت دیگر، عموما همدلی، معطوف به بیمار بوده و جزئی از تکنیک های مورد استفاده در پروسه درمان محسوب می شود. با وجود این، نظریه پردازی به اسم هاینز کوهات، نظری متفاوت در مورد آن دارد.

بیشتر بخوانید

اهداف اصلی مرحله فشار در CDS

1. تحریک و ایجاد اضطراب ناهشیار در انتقال. در پی مرحله فشار، اضطراب به عنوان اولین نشانه از ناهشیار بروز می‌یابد. اضطراب ناهشیار برای درمانگر در سراسر فرایند درمان، یک راهنما است.
2. تحریک و تشدید احساسات متعارض انتقالی
3. تحریک و تشدید مقاومت
4. متبلور ساختن درجاتی از مقاومت در انتقال. به این معنا که تمام دفاع‌های کاراکتر را به سمت درمانگر متمایل کنیم.
5. افزایش احساسات انتقالی درنهایت منجر به افزایش پیمان درمانی ناهشیار می‌شود.

بیشتر بخوانید

تکنیک استاندارد دوانلو برای بازگشایی ناهشیار

تکنیک استاندارد من(دوانلو) برای رسیدگی به مقاومت و بازگشایی ناهشیار به این صورت است:

  • شناسایی و روشن سازی سریع دفاع های بیمار در انتقال
  • فشار برای تجربه تکانه/ احساسات، که منجر به تشدید مقاومت می شود
بیشتر بخوانید