اضطراب ابتدای یک جلسه رواندرمانی ممکن است اساسا از سه منبع مختلف نشئت گرفته باشد: