تمهیدات

بهترین روش برای آموختن تکنیک روانکاوی اینست که به خودتان اجازه دهید روانکاوی شوید. درست مثل یادگرفتن شنا، کار زیادی از پیش نمی‌رود تا زمانی که شما از اطلاعات تئوریتان فراتر روید و جرأت شیرجه زدن پیدا کنید تا خودتان متوجه چرایی و چگونگی مسئله شوید…

مهم نیست که ما چقدر تلاش به ساده سازی امور کرده باشیم، وقتی که افراد ناآشنا با تکنیک روانکاوی را با کیس‌های تحلیل شده مواجه می‌کنیم، همواره باید درنظر داشته باشیم که کلمات و جملات به تنهایی هرگز نمی‌توانند جایگزین تجربه‌ی زنده‌یِ فرد از خودکاوی شوند و خوانندگان این متن نیز حتماً به این اشکال واقف‌اند.

یک نمونه ازیک تحلیل موفقِ ضبط شده می‌تواند تا حدودی ما را با تکنیک روانکاوی آشنا کند. در ادامه بی هیچ ادعایی مبنی بر پایان روند تحلیل مصادیقی از یک مورد تحلیل به تصویر کشیده خواهد شد.