مثال از فن شفاف سازی

درمانگر: پس ما درباره باهم نگاه کردن به اینکه چه مولفه های هیجانی و مولفه های دیگری می توانند در حالت های خلقی تو اثر بگذارند و موجب بدتر شدن افسردگی یا خلق های بالا شوند صحبت کردیم. هفته گذشته خلق تو چطور بود؟ (تمرکز بر شفاف سازی )