تمهیدات

در این مطلب می‌خواهیم به معرفی مقاله‌ی جاناتان شدلر و ملوین مانیس با موضوع توهم سلامت روان (THE ILLUSION OF MENTAL HEALTH) بپردازیم. این مقاله در دسامبر سال 1993 و در مجله‌ی American Psychologist منتشر شده است. گرچه این مقاله کمی قدیمی به نظر می‌رسد؛ اما با توجه به اینکه امروزه همچنان استفاده‌ی بسیار زیادی از پرسشنامه‌هایی می‌شود که جنبه‌های مختلف سلامت روان را می‌سنجند، ضرورت دیدیم تا یافته‌های این پژوهش را با متخصصان حوزه‌ی روانشناسی و روان‌درمانی در میان بگذاریم.