تمهیدات

اگر کسی به ما بگوید که “می‌خواهم بمیرم!” مداخله ما چه باید باشد؟

به عقیده من پشت میلِ به خودتخریبی یک خشم نهان نسبت به ابژه‌های مختلف وجود دارد. و این خشمِ سرکوب شده و بدونِ مزاحم تبدیل به خودتخریبگری می‌شود؛ زیرا فرد خود را تنبیه می‌کند که نمی‌تواند خشم خود را به افرادی که به او آسیب زده‌اند نشان دهد و فکر می‌کند که مستحق مرگ است.

مداخلات پیشنهادی