روانکاوی ، نوعی نظریه، روش درمان و دیدگاهی در مورد انگیزه های انسان به شمار می رود. نگاه این دیدگاه به سمت انگیزه ها و تمایلات آگاهانه و سرکوب شده به صورت ناخودآگاه می باشد.

نظریه سیستماتیک فروید

فروید با ارایه رویکردی سیستماتیک نشان داد که چگونه زندگی روانی ما به طور ناهشیار بر دیدگاه ما از جهان تاثیر می گذارد. در این نظریه سیستماتیک کارکردهای ذهن به سه بخش تقسیم می شود: 1. ایگو (که توسط “اصل واقعیت” اداره می شود) 2. سوپرایگو (وجدان، تعهد گاهی اوقات بسیار سفت و سخت به قوانین جامعه) 3. نهاد (میل به لذت، زودتر از دیرتر)