درمانگر: پس ما درباره باهم نگاه کردن به اینکه چه مؤلفه‌های هیجانی و مؤ‌لفه‌های دیگری می توانند در حالت های خلقی تو اثر بگذرند و موجب بدتر شدن افسردگی یا خلق های بالا شوند، صحبت کردیم. هفته گذشته خلق تو چطور بود؟ (تمرکز بر شفاف‌سازی)