دوانلو این موارد را نشانه های بیمارانی می داند که از سوپرایگوی آسیب دیده رنج می برند:

۱. رفتارهای خودتخریب گر
۲. تکانه های قتل خواهانه و دیگر آزارانه ی سرکوب شده
۳. احساس گناه و غم شدید
۴. فقر ایگو و مقاومتی عمده نسبت به نزدیکی هیجانی