سائق جنسی و نظریه ی کلاین

از دیرباز نیاز به سکس و میل جنسی ریشه در وجود انسان داشته است. از طرفی این سائق همواره فرد را در جهت ارضاء خود تحت فشار قرار داده و گاهی مشکلاتی را برای فرد به وجود آورده و از طرفی از دیرباز یک تابو در نظر گرفته شده است. شاید این سوال برای شما پیش آید که چرا میل جنسی را به نام غریزه ی جنسی عنوان نکردیم و از واژه ی سائق استفاده کردیم. بنا بر گفته ی فروید پدر علم روانکاوی در انسان غریزه وجود ندارد، آن چیزی که ما در انسان به عنوان میل جنسی میشناسیم با واژه ای تحت عنوان سائق مشخص می شود. سائق دو ویژگی دارد: موضوع یا ابژه ی مشخصی ندارد و معلوم نیست که چه وقت ارضاء شود. سائق جنسی از ابتدا در فرد وجود دارد و ارضاء این سائق با دشواری هایی همراه است.