چندین دهه است که بسیاری از پزشکان، به ویژه درمانگران روان‌پویشی و انسان‌گرا، در برابرتشخیص و طبقه بندی مقاومت می کنند، سیستم های طبقه بندی تشخیصی در عمل روانپزشکی به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند، راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روان شناختی (DSM) و طبقه بندی آماری بین المللی بیماری ها و مشکلات مربوط به سلامت (ICD) از دیدگاه روانکاوی بسیار دور هستند.