اهداف اصلی مرحله فشار در CDS

1. تحریک و ایجاد اضطراب ناهشیار در انتقال. در پی مرحله فشار، اضطراب به عنوان اولین نشانه از ناهشیار بروز می‌یابد. اضطراب ناهشیار برای درمانگر در سراسر فرایند درمان، یک راهنما است.
2. تحریک و تشدید احساسات متعارض انتقالی
3. تحریک و تشدید مقاومت
4. متبلور ساختن درجاتی از مقاومت در انتقال. به این معنا که تمام دفاع‌های کاراکتر را به سمت درمانگر متمایل کنیم.
5. افزایش احساسات انتقالی درنهایت منجر به افزایش پیمان درمانی ناهشیار می‌شود.

بیشتر بخوانید

بررسی موردی ۲: غم ناشی از آگاه شدن نسبت به مشکل روانشناختی

درمانگر: پس ما درباره باهم نگاه کردن به اینکه چه مؤلفه‌های هیجانی و مؤ‌لفه‌های دیگری می توانند در حالت های خلقی تو اثر بگذرند و موجب بدتر شدن افسردگی یا خلق های بالا شوند، صحبت کردیم. هفته گذشته خلق تو چطور بود؟ (تمرکز بر شفاف‌سازی)

بیشتر بخوانید

نشانه های بیماران دارای سوپرایگوی آسیب دیده

دوانلو این موارد را نشانه های بیمارانی می داند که از سوپرایگوی آسیب دیده رنج می برند:

۱. رفتارهای خودتخریب گر
۲. تکانه های قتل خواهانه و دیگر آزارانه ی سرکوب شده
۳. احساس گناه و غم شدید
۴. فقر ایگو و مقاومتی عمده نسبت به نزدیکی هیجانی

بیشتر بخوانید

تکنیک استاندارد دوانلو برای بازگشایی ناهشیار

تکنیک استاندارد من(دوانلو) برای رسیدگی به مقاومت و بازگشایی ناهشیار به این صورت است:

  • شناسایی و روشن سازی سریع دفاع های بیمار در انتقال
  • فشار برای تجربه تکانه/ احساسات، که منجر به تشدید مقاومت می شود
بیشتر بخوانید

آرمانی سازی ISTDP

در بین مدل‌های مختلف درمان معمولاً به اشتباه ISTDP به عنوان “درمان ایده‌آل”، “طلای خالص”،  “حقیقت”، و “پاسخ نهایی” برای رنج انسان در نظر گرفته می شود. خود دوانلو به صورت فعالانه ای بیان کرده است که رویکردش یک نوشداروی شگفت انگیز نیست: هنگامی که این تحریف ها دائم می شوند یک صدمه عمده به او و کارش زده شده است.

بیشتر بخوانید

جلسات درمان: فن شفاف سازی

مثال از فن شفاف سازی

درمانگر: پس ما درباره باهم نگاه کردن به اینکه چه مولفه های هیجانی و مولفه های دیگری می توانند در حالت های خلقی تو اثر بگذارند و موجب بدتر شدن افسردگی یا خلق های بالا شوند صحبت کردیم. هفته گذشته خلق تو چطور بود؟ (تمرکز بر شفاف سازی )

بیشتر بخوانید